Mustafa Özerdem Hukuk Bürosu olarak; “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku” alanında müvekkillerimize verdiğimiz başlıca hizmetlerimizden bazıları:

 • İş hukuku ile ilgili dava dilekçelerinin hazırlanması
 • İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında, tarafların hukuki yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnameler ile uygun hallerde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibinin yapılması
 • İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklarda çözüm yollarının oluşturulması
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai gibi haklara ilişkin olarak açılacak davaların hazırlanması ve dava sürecinin takibi
 • Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yürütülmesi
 • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
 • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar ile ilgili danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması
 • İşe iade davalarının hazırlanması ve dava sürecinin takibi
 • Hizmet tespit davalarının hazırlanması ve dava sürecinin takibi
 • İşçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesinde hukuki destek sağlanması
 • İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmesi ve şartlarının hazırlanması
 • Taşeronlar ile ilişkilerin düzenlenmesi, şirket yönetmeliklerinin oluşturulması
 • İş hukuku ile ilgili sözleşmelerinin güncel Yargıtay içtihatları ışığında güncellenmesi ve yeniden düzenlenmesi
 • Her somut olaya özgü tutanak, savunma yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
 • Sendikal faaliyetler ile ilgili uyuşmazlıkların çözümlenmesi