Miras Hukuku, mirasbırakan dediğimiz bir kimsenin, ölümü ile sona ermeyen, intikal edilebilir hak ve borçları ile diğer hukuki ilişkilerinin akıbetini düzenleyen kurallar bütünüdür. Kısaca Miras Hukuku, yukarıda sözü edilen durumlar yönünden, öleni kimin ikame edeceğini, ona ölüm sebebiyle kimlerin halef olacağını düzenler. 

Tereke bir kimsenin ölümü ile mirasçılarına geçen özel hukuk ilişkilerinin tümünü ifade eder. 

Mirasbırakan, ölümü ile kendisine ait özel hukuk ilişkilerinin hukuki akıbetinin düzenlendiği kişiyi ifade etmektedir. 

Mirasçı, mirasbırakanın terekesi üzerinde külli halef sıfatıyla hak sahibi olan kişidir. Mirasçılar yasal ve atanmış mirasçı olmak üzere ikiye ayrılırlar. Eğer mirasçı kanun gereği mirasa çağrılmaktaysa yasal mirasçı,; mirasbırakanın iradesi ile mirasa çağrılmaktaysa atanmış mirasçılıktan söz edilmektedir. Yasal mirasçılar arasında bir de saklı paylı mirasçılar bulunmaktadır. Bunlar yine kanun gereği mirasa çağrılmaktadır. Ancak mirasbırakan bu kişilere muhakkak miras paylarının belirli bir bölümünü bırakmak zorundadır. 

Aile içi sosyal ve beşeri ilişkiler, yörenin gelenekleri, toplumsal eğilimler, çıkar çatışmaları sıklıkla miras hukuku uyuşmazlıklarına neden olmaktadır. Mustafa Özerdem Hukuk Bürosu olarak 27 yıllık deneyimimiz ve tecrübeli kadromuz ile miras hukuku alanında faaliyet göstermekte ve bu kapsamda hizmet vermeye devam etmekteyiz. 

Mustafa Özerdem Hukuk Bürosu olarak; “Miras Hukuku” alanında müvekkillerimize verdiğimiz başlıca hizmetlerimizden bazıları:

 • Mirasçıların terekeden alacakları pay ve oranlara ilişkin mirasçılık belgesi dava ve işlemlerde vekaleten temsil
 • Vasiyetname hazırlanması
 • Miras paylaşım sözleşmelerinin hazırlanması
 • Sağ kalan eşin miras payına ilişkin hak ve alacaklara ilişkin davaların açılarak takibi
 • Miras bırakanın sağlığında ya da ölüme bağlı tasarrufta bulunmak suretiyle saklı paylı mirasçıların saklı paylarını ihlal ettiği durumlarda, tenkis davası açılarak takibi
 • Terekenin tespiti davalarının hazırlanması ve davanın takibi
 • Murisin yasal mirasçılarını, malvarlığından mahrum bırakmak amacıyla gerçeğe aykırı şekilde muvazaalı olarak yaptığı devir işlemlerinin iptali için muris muvazaası davasının açılarak davanın takibi
 • Mirasçılıktan çıkarma, vasiyetname ile yapıldığından, iptal davası şartları bulunduğunda, iptal davası açılarak takibi
 • Mirasın reddine ilişkin davaların açılarak takibi
 • Vasiyetnamenin iptaline ilişkin davaların açılarak takibi
 • Mirasbırakanın malvarlığında yer alan malvarlıklarının yasal yahut atanmış mirasçılar arasında paylaşılamaması halinde ortaklığın giderilmesi davasının açılarak takibi
 • Miras sözleşmesinin sona ermesine ve iptaline ilişkin sürecin hazırlanarak yürütülmesi
 • Miras payına ilişkin denkleştirme davalarının açılması ve vekaleten temsil